پژوهشکده بیمه به منظور مدیریت و ساماندهی و مستندسازی دانش و همچنین نشر و تسهیم دانش بیمه‌ای، اهداف والایی مدنظر دارد. در این راستا از تولیدات علمی که برای صنعت بیمه مفید، ملموس و کاربردی باشد حمایت می‌نماید و با انتشار آنها در قالب کتاب، دستاوردهای علمی را در بستر جامعه و صنعت بیمه می‌گستراند.