مستندات مورد نیاز جهت ارسال طرحنامه ترجمه

 

1. روی جلد کتاب

2. پشت جلد کتاب

3. داخل جلد اصلی کتاب که حاوی شناسنامه و شمارگان کتاب است.

4. فهرست مطالب کتاب هم به زبان اصلی و هم ترجمه شده

5. ترجمه کامل کتاب لاتین

6. طرحنامه ترجمه

7. رزومه کامل مترجم/ مترجمین

 8. تمام مستندات خواسته شده در بند‌های بالا پس از تکمیل در زمان ارسال از بخش فایل‌های اضافی ارسال گردد.