درباره ما
 
- دکتر حمید کردبچه: رئیس پژوهشکده، مسئول انتشارات پژوهشکده بیمه
 
- دکتر لیلی نیاکان: رئیس کمیسیون نشر
 
- دکتر عزیز احمدزاده: عضو کمیسیون نشر
- دکتر محبوبه اعلائی: عضو کمیسیون نشر
- دکتر رضا افقی: عضو کمیسیون نشر
- دکتر امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی: عضو کمیسیون نشر
- دکتر فرزان خامسیان: عضو کمیسیون نشر
- دکتر فربد خانی‌زاده: عضو کمیسیون نشر
- دکتر سعید صحت: عضو کمیسیون نشر
- شاهین طیار: عضو کمیسیون نشر
- دکتر ابراهیم عباسی: عضو کمیسیون نشر
- رحیم مصدق: عضو کمیسیون نشر
- دکتر علی‌محمد مصدق‌راد: عضو کمیسیون نشر
- دکتر محمدجواد حضوری: عضو کمیسیون نشر
 
- سید علی حسینی: دبیر کمیسیون نشر
- الهام السادات موسوی مقدم: کارشناس