چاپ اول کتاب مدلسازی فاجعه، رویکردی جدید در مدیریت ریسک
1398-08-29
چاپ اول کتاب مدلسازی فاجعه، رویکردی جدید در مدیریت ریسک

چاپ اول کتاب "مدلسازی فاجعه، رویکردی جدید در مدیریت ریسک"، توسط پژوهشکده بیمه انتشار یافت. جهت تهیه کتاب، با شماره تلفن 22084084 داخلی 666 تماس حاصل فرمائید.