چاپ اول کتاب «بیمه بدنه و ماشین آلات شناورها» تالیف و ترجمه آقای مجید رحمتی
1398-10-04
چاپ اول کتاب «بیمه بدنه و ماشین آلات شناورها» تالیف و ترجمه آقای مجید رحمتی

چاپ اول کتاب «بیمه بدنه و ماشین آلات شناورها» تالیف و ترجمه آقای مجید رحمتی توسط پژوهشکده بیمه انتشار یافت.

نظر به تیراژ پایین این کتاب، طی اقدامات بعمل آمده، در آینده ای نزدیک به صورت الکترونیکی، در سایت فیدیبو ارائه خواهد شد.