نحوه ارسال و پذیرش آثار

 

ب- آثار پیشنهادی برای ترجمه/تالیف

1. دریافت پیشنهاد ترجمه/تالیف کتاب از پیشنهاددهنده خارجی حقیقی یا حقوقی و پیشنهاددهندگان داخلی شامل کتابخانه، میزهای تخصصی و گروه‌های پژوهشی؛

2. بررسی و ارزیابی آثار در پژوهشکده بیمه؛

3. در صورت تایید داور، تشکیل جلسه کمیسیون نشر و اخذ مصوبه؛

4.  اعلام مصوبه کمیسیون نشر به پیشنهاددهنده و درخواست ترجمه یا تالیف بخش‌های تعیین شده توسط ناظر تعیین شده؛

5. عقد قرارداد با پیشنهاددهنده پس از اخذ تاییدیه نهایی ناظر؛

6.  دریافت فایل نهایی کتاب طبق قرارداد منعقده در موعد مقرر؛

7. آغاز فرایند انتشار شامل اخذ فیپا و شابک کتاب، فرمت‌بندی، طراحی و ...

8. انتشار نهایی کتاب به صورت فیزیکی یا الکترونیکی و یا هردو (طبق مصوبه پژوهشکده).