فرآیند پذیرش آثار

1- بررسی و ارزیابی اولیه آثار در کمیته اولیه بررسی کتب؛

 

2- در صورت تایید کمیته، ارسال به داوران؛
 
3- طی فرایند داوری و انجام اصلاحات توسط مولف/مترجم و در نهایت کسب تاییدیه نهایی داور؛
 
4- تاییدیه مجدد کمیته اولیه در خصوص داوری انجام شده؛
 
5- طرح اثر در جلسه کمیسیون نشر پژوهشکده بیمه؛
 
6- عقد قرارداد با مترجم/مولف؛
 
7- ارسال اثر برای ویراستار علمی مدنظر کمیسیون نشر؛
 
8- دریافت تاییدیه نهایی از ویراستار علمی؛
 
9- فرمت بندی کتاب توسط پژوهشکده بیمه؛
 
10- اخذ تاییدیه نهایی مولف/مترجم؛
 
11- درج فیپا و شابک و قیمت کتاب؛
 

12- انتشار کتاب به صورت فیزیکی/الکترونیکی.