شرایط پذیرش طرحنامه‌ تألیف/ترجمه

- موضوع کتب لاتین جهت ترجمه با موضوعات روز صنعت بیمه هم‌خوانی داشته باشد.

- سال انتشار کتاب‌های لاتین برای ترجمه، حداقل 2010 باشد.

- تألیف/ترجمه یک فصل از کتاب جهت ارزیابی و داوری ارسال گردد.

- تألیف/ترجمه از متنی روان و سلیس برخوردار باشند.

- نویسنده/ مترجم بر مفاهیم و اصطلاحات بیمه‌ای مسلط بوده یا از همکاری افراد خبره در این زمینه استفاده نماید.

* نویسنده/ مترجم محترم جهت دریافت فایل طرحنامه‌های تألیف و ترجمه از اینجا اقدام نماید.