مستندات مورد نیاز جهت ارسال طرحنامه تألیف

 

1. فهرست مطالب کتاب

2. تألیف کل کتاب یا یک فصل از آن

3.  طرحنامه تألیف

 4.  رزومه کامل مؤلف/ مؤلفین

 5. تمام مستندات خواسته شده در بند‌های بالا پس از تکمیل در زمان ارسال از بخش فایل‌های اضافی ارسال گردد.