چاپ دوم کتاب دانستنی های بیمه درمان در جهت ارزیابی خسارت هزینه های دندانپزشکی
1398-07-15
چاپ دوم کتاب دانستنی های بیمه درمان در جهت ارزیابی خسارت هزینه های دندانپزشکی

کتاب دانستنی های بیمه درمان در جهت ارزیابی خسارت هزینه های دندانپزشکی، تالیف دکتر رامش یزدانی توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید. این کتاب، یکی از منابع پیشنهادی آزمون ارزیابان خسارت می باشد.